Služby

 • Zastoupení v soudních, správních a rozhodčích řízeních
 • Občanské právo
 • Rodinné právo
 • Vymáhání pohledávek
 • Právo nemovitostí
 • Pracovní právo
 • Trestní a přestupkové právo
 • Insolvenční právo
 • Směnečné a šekové právo
 • Obchodní právo
 • Další služby advokáta

Zastoupení v soudních, správních a rozhodčích řízeních

Komplexní zastoupení klientů v řízeních před soudy, správními orgány a v rozhodčích řízeních, zejména:

 • sepisování žalobních návrhů
 • analýza případu, návrh řešení sporu, stanovení strategie před jednáním
 • mimosoudní řešení sporu smírnou cestou
 • právní poradenství a zastoupení při výkonu rozhodnutí a v exekučním řízení

Občanské právo

Komplexní služby klientům v celé problematice občanského práva, zejména:

 • příprava a sepsání smluv občansko-právního charakteru, kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o převodech nemovitostí, smlouvy nájemní, zástavní, o věcných břemenech či služebnostech, smlouvy o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a mnoho dalších
 • závazkové právo deliktní (odpovědnost za škodu, bezdůvodné obohacení, odpovědnost za vady)
 • služby v oblasti dědického práva
 • právní pomoc při ochraně spotřebitele

Rodinné právo

 • příprava pro rozvodové řízení (sporné i nesporné), zastupování u rozvodového řízení včetně sepsání dohody o vypořádání majetkových vztahů mezi manželi nebo dohody o vypořádání společného jmění manželů
 • návrhy na zvýšení či snížení výživného včetně problematiky rodičovské zodpovědnosti k nezletilým dětem
 • zastupování a sepis dohod či návrhů ve věcech úpravy poměrů k nezletilým dětem
 • osvojení, pěstounská péče, svěření dítěte do péče jiné osoby než rodičů
 • zastupování a návrhy ve věcech určení či popření otcovství

Vymáhání pohledávek

Poskytujeme právní služby při vymáhání jednotlivých pohledávek i při hromadné správě pohledávek od samotného počátku, tj. od mimosoudního jednání s protistranou přes soudní vymožení pohledávky až po případnou exekuci majetku dlužníka, při níž dlouhodobě spolupracujeme se spřátelenými soudními exekutory.

Právo nemovitostí

 • komplexní příprava dokumentace pro koupi a prodej nemovitostí
 • příprava či kontrola smluv kupních, směnných, darovacích, nájemních
 • právní pomoc při vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • dohody o převodu členství v bytovém družstvu
 • dohody o zřízení služebností, reálných břemen, předkupního práva a zástavního práva
 • příprava prohlášení vlastníka, vymezení bytových jednotek v budově, smlouvy o výstavbě, vypracování stanov SVJ

Právní služby spojené s právy k nemovitostem samozřejmě poskytujeme včetně vypracování návrhu na zápis práva do příslušného veřejného seznamu. Klienti u nás mohou rovněž využít možnost složení peněz do advokátní úschovy či ověření podpisů.

Pracovní právo

 • příprava a kontrola pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • právní pomoc při skončení pracovního poměru (výpověď, dohoda, okamžité zrušení pracovního poměru)
 • zastupování ve sporech o porušení práv a povinností z pracovněprávního poměru
 • problematika odstupného, odpovědnosti za škodu, pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Trestní a přestupkové právo

Komplexní služby klientům v celé problematice trestního a přestupkového práva, zejména:

 • obhajoba v trestním a přestupkovém řízení
 • zastupování poškozeného a zúčastněných osob v trestním řízení při uplatňování nároku na náhradu škody
 • deliktní odpovědnost právnických osob
 • vypracování písemných podání orgánům činným v trestním řízení
 • sepis řádných a mimořádných opravných prostředků v trestním řízení
 • alternativní způsoby ukončení trestního řízení jako sjednání o dohodě o vině a trestu, dohodě o narovnání a jiné
 • uplatňování nároků na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím vůči státu

Insolvenční právo

 • vypracování návrhu na povolení oddlužení, konkurz i reorganizaci
 • přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení a uplatňování práv s tím spojených
 • zastoupení při jednání schůze věřitelů a na jednáních vedených insolvenčním soudem
 • zastoupení ve sporech z insolvenčního řízení vzniklých (spory o pravost pohledávky, výši pohledávky aj.)

Směnečné a šekové právo

 • vypracování směnky a pomoc při jejím vyplnění s ohledem na zákonem stanovenou formální přísnost náležitostí směnky
 • uplatnění práv ze směnky
 • zastupování ve sporech vyplývajících ze směnečných závazků

Obchodní právo

 • příprava právních rozborů, právní poradenství podnikatelům, obchodním korporacím.
 • zakládání obchodních korporací, příprava valných hromad a úprava zakladatelských dokumentů, převody obchodních podílů, rozdělení obchodních společností
 • likvidace obchodních korporací
 • příprava a sepis smluv s obchodněprávní problematikou

Dále poskytujeme

 • možnost využití advokátní úschovy peněz na účet zřízený zvlášť pro každého klienta
 • advokátní úschovu listin (směnky, cenné papíry)
 • prohlášení o pravosti podpisu.